Så er Naturkraft et skridt nærmere første spadestik

Vindmøllekoncernen Vestas’ ledelse har valgt at sikre stiftelsen af de to erhvervsdri-vende fonde med et almennyttigt sigte, som bliver den juridiske ramme for realiseringen og den fremtidige drift af den nyskabende attraktion, Naturkraft, der forventes at åbne i Ringkøbing i påsken 2020.

 

Ejendomsfonden Naturkraft skal stå for hele byggeriet, og Fonden Naturkraft skal stå for driften af oplevelsescentret.

Der er tale om to selvstændige fonde, der er uafhængige af såvel stifter som Ringkøbing-Skjern Kommune og øvrige bidragsydere. Fondenes bestyrelser er sammensat og udpeget med afsæt i kompetenceprofiler, der sikrer stærke og fagligt kompetente bestyrelser med en bred faglighed og erfaring, der matcher Natur-kraft og dets ambition, samtidig med at der fortsat er sikret den fornødne lokale forankring.

Fonden Naturkraft, som efter åbningen skal sikre driften af oplevelsescentret, har bl.a. til formål ”med ud-gangspunkt i naturens kræfter, at skabe forståelse og større bevidsthed om menneskets samspil med natu-ren, og hvorledes vi hver især sammen kan bidrage til større bæredygtighed lokalt som globalt.” Det er et mangeårigt arbejde, der nu formelt har fået sin juridiske ramme, og det betyder, at vi kan se frem til om ganske få år at indvie en attraktion af høj international klasse, der vil give et boost til områdets vækst og turismeudvikling.

 

Bestyrelser med både lokal forankring og internationalt udsyn

Formand for Fonden Naturkraft er Henrik Rasmussen, som er ukendt for den brede offentlighed. Henrik har gennem mere end 30 år været øverste leder for det mest kendte barmarksprojekt i Nordeuropa og Dan-marks højprofillerede kulturbegivenhed, nemlig Roskilde Festival, som han frivilligt forlod sidste år for at prøve sig selv af i nye sammenhænge; ikke mindst i professionelle bestyrelser. Henrik er uddannet cand.merc. og har mange års tung ledelseserfaring fra driften af virksomhederne i Roskilde Festival-grup-pen og som medlem af et væld af bestyrelser. I årene under Henriks ledelse voksede Roskilde Festival-grup-pen op af mulden og udviklede sig hastigt til en samling af virksomheder med 70 fuldtidsansatte og en årlig omsætning på op mod 500 mio. kr.

Det er således en meget erfaren og stærk leder med særlig indsigt i, hvad der over tid skaber en attraktiv kulturinstitution med kontinuerlig tiltrækningskraft som lokal værdiskabelse, der bliver øverste ansvarlige for Fonden Naturkraft.

”Naturkraft er et positivt tilvalg for mit vedkommende. Et projekt som jeg har lyst til at være en aktiv del af og være med til at sikre bliver et stort og vigtigt aktiv for ikke mindst Ringkøbing-Skjern Kommune, men som også har et potentiale, der er stort både nationalt og internationalt. Fra egen erfaring tror jeg på, at den gode idé og hårdt dedikeret arbejde i sidste ende fører til succes. En stærk lokal forankring er i den for-bindelse helt afgørende, og det er en af de mange kvaliteter, jeg ser i Naturkraft, og som jeg glæder mig til at udfolde sammen med den øvrige bestyrelse”, udtaler Henrik Rasmussen, bestyrelsesformand for Fonden Naturkraft.

Den øvrige bestyrelse består af Iver Enevoldsen, borgmester og næstformand i bestyrelsen, Christian Have, kreativ direktør i Have Kommunikation, Kurt Nielsen, biolog og prodekan ved Aarhus Universitet, samt Se-bastian Schaper, direktør for Destination Ringkøbing Fjord Turisme.

Formand for Ejendomsfonden Naturkraft bliver fhv. kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard, der har arbej-det med skabelsen af en attraktion i området siden 2008 og derfor kender Naturkraft ”indefra”, ligesom han naturligvis kender til Ringkøbing-Skjern Kommunes styrkeposition inden for dansk kystturisme såvel som andre væsentlige lokale forhold. Niels Erik Kjærgård sidder samtidigt i Naturkrafts styregruppe, som er ansvarlig for anlæg og byggeri, hvorfor det på mange måder har været naturligt at pege på Niels Erik Kjær-gaard som formand for Ejendomsfonden Naturkraft.

”Niels Erik kender om nogen projektet og har været med hele vejen, så derfor er jeg personligt meget glad for, at han har takket ja til at indtræde som formand for Ejendomsfonden Naturkraft. Niels Erik har mange kompetencer inden for ledelse og økonomi, så jeg er tryg ved at have ham siddende for bordenden i forbin-delse med realiseringen af Ringkøbing-Skjern Kommunes til dato største udviklingsprojekt”, siger borgme-ster Iver Enevoldsen.

Næstformand i bestyrelsen er Pauline Asingh, arkæolog, og i det daglige ansvarlig for udstillingerne på det ny Moesgaard Museum, som har høstet stor anerkendelse såvel herhjemme som internationalt. Pauline er udpeget grundet sin særlige viden og indsigt i moderne videns-baseret formidling. Sluttelig sidder Henrik Rasmussen også i Ejendomsfonden for at sikre kommunikationen og koordinationen fondene imellem.

Fondene arbejder for indeværende inden for en samlet økonomisk ramme på 250 mio. kr., og der pågår fortsat fundraising, som forventes intensiveret over de kommende måneder.

Ud over bevillingen fra Ringkøbing-Skjern Kommune til anlæg på 100 mio. kr. er projektet støttet af flere fonde og virksomheder. A.P. Møller Fonden bevilligede i 2016 100 mio. kroner til Naturkraft, ligesom Augu-stinus Fonden har bevilget 10 mio. kroner og Færch Fonden 2.5 mio. kr. Herudover er der modtaget tilsagn fra vindmøllekoncernen Vestas og en lokal virksomhed, ligesom der er modtaget støttebeløb fra ”Erhvervs-vækst Ringkøbing” til modningsarbejdet.

 

Indsigt i naturens kræfter

Naturkraft-parken på 50 hektar skal ligge både natur- og bynært lige uden for Ringkøbing – tæt på Ringkø-bing Fjord, Stadil Fjord, Vonå og Vesterhavet. Hele anlægget skal med udgangspunkt i den lokale natur skabe forståelse og indsigt i naturens kræfter, menneskets samspil med naturen, historisk og aktuelt og bevidsthed om, hvordan vi hver for sig og sammen kan bidrage til en bedre balance mellem naturens res-sourcer og menneskers behov.

Målgruppen er turister og lokale, der vil blive tilbudt videns-baserede, action-prægede og sanselige oplevelser.

Som en seriøs attraktion vil Naturkraft også opbygge en skoletjeneste, der kan bruges til at understøtte læ-ringsmål over en bred front fra indskoling til og med gymnasiet.

  • Om Naturkraft
    Under arbejdsbetegnelsen KRAFT er attraktionen over de seneste seks år udviklet med udgangspunkt i et initiativ i Ringkøbing-Skjern Kommune og med støtte fra vækstforum under Region Midtjylland, vindmøllekoncernen Vestas, Realdania m.fl. samt i partnerskab med Aarhus Universitet, Designsko-len i Kolding, Arkitektskolen i Aarhus, forskere og attraktionseksperter fra mange forskellige miljøer m.fl.
  • Naturkraft skal indplaceres på et cirka 50 hektar stort område i den nordlige udkant af Ringkøbing, mellem jernbanen, Vestre Ringvej og Vonå. Parken vil bestå af en stor ringvold på cirka 30.000 m2, med en integreret hovedbygning på knap 3.500 m2 der vil huse de mange oplevelsesinstallationer og videns-platforme.
  • NaturKraft indgår som strategisk infrastrukturprojekt under Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhoved-stad.
  • NaturKraft har et anlægsbudget på minimum 250 mio. kr. Centret forventes indviet i 2020, hvor dø-rene slås op for et forventet årligt besøgstal på over 200.000.

 

Yderligere oplysninger:

Iver Enevoldsen, næstformand i Fonden Naturkraft, borgmester, 21 47 38 65, iver.enevoldsen@rksk.dk
Peter Sand, direktør, 23 28 54 30, ps@kraftnet.com